Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Σέ αργία καί τρίτος υπάλληλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Μύκονος , 12.07.2013
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 106 /2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.3584/2007
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ.3 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 224/12.11.2012 τεύχος Α’)
3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν.4057/2012
4. Τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.3528/2007, σχετικά με τις συνέπειες της
αργίας
5. Το αρ. 34/2013 βούλευμα του Εφετείου Αιγαίου
6. Το με αρ. πρωτ. 1416/2013 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου με το
οποίο πιστοποιείται ότι το υπ΄ αριθμ. 34/2013 παραπεμπτικό βούλευμα έχει
καταστεί αμετάκλητο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Διαπιστώνει την αυτοδίκαιη θέση του υπαλλήλου Κατσούδα Κων/νου του
Δημητρίου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών (Οικονομικών) σε αργία.
2. Η διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης επανόδου του υπαλλήλου στην
υπηρεσία θα εκδοθεί εάν εκλείψει ο λόγος που τέθηκε σε αργία.
3. Ο παραπάνω υπάλληλος κατά το διάστημα της αργίας θα απέχει από την
άσκηση των κύριων και παρεπόμενων καθηκόντων του και θα ισχύουν επίσης
για την περίπτωση αυτού οι διατάξεις των άρθρων 38 - 42 του Ν. 3584/2007.
4. Οι αποδοχές του κατά το παραπάνω διάστημα θα ρυθμιστούν σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 105 του Ν. 3528/2007, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των περιπτώσεων 8 και 9 της υποπαρ.Ζ.3 του
άρθρου πρώτου του Ν.4093/12.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ

BOA CINCI (1997-2005)ύπνος στό γκρεμό, αμέριμνου υποψήφιου δημάρχου μέ φόντο τό Αιγαίο πέλαγος, λάδι ( ! ) σέ καμβά

Σκηνή από τήν προσεχή προεκλογική περίοδο(σχήμα πρωθύστερο)