Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Οι νέοι αντιδήμαρχοι

  Πρόγραμμα Διάυγεια :

 ΑΔΑ: ΩΙΡΝΩΚΚ-7ΟΩ - Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Μυκόνου

Μίλτος Ατζαμόγλου, Νίκος Γκέλος  και Ειρήνη Γρυπάρη οι νέοι αντιδήμαρχοι της Μυκόνου - 

                                                    
 Αναμενόμενα τά ονόματα των αντιδημάρχων που ανακοίνωσε σήμερα τό απόγευμα ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς. Οι  κ.κ. Ατζαμόγλου και Γκέλος και η κα Ειρήνη Γρυπάρη είναι οι τρεις αντιδήμαρχοι για τα πρώτα δυόμιση χρόνια της λαϊκής εντολής.
Οι νέοι αντιδήμαρχοι (τούς εύχομαι νά είναι καλορίζικοι καί γουρλήδες μπάς καί ρίξει καμμιά στάλα νερό) θά έχουν τίς εξής αρμοδιότητες :

Ο κ. Μιλτιάδης Ατζαμόγλου του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος
Διοικητικών Υπηρεσιών, Τουρισμού και Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο Δήμαρχος τού μεταβιβάζει τίς παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
2. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Διαφάνειας,
των Διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Πρόγραμμα Διαύγεια.
3. Την εκπόνηση, την υλοποίηση και τη συμμετοχή σε προγράμματα για την
τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και την προώθηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού και συνεργασία με την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου.
4. Την ευθύνη και την εφαρμογή του Νόμου περί σφράγισης των
καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που στερούνται άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας, της προσωρινής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας
καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και τη σφράγιση αυτών, καθώς
και την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ. που
σχετίζονται με τα θέματα αυτά (παραβίασης ωραρίου λειτουργίας
καταστημάτων – μουσικής, ηχορύπανσης κλπ.).
5. Την παρακολούθηση των μελετών του Δήμου.
6. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών
Διαβούλευσης.
7. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα
αδέσποτα ζώα. Ενδεικτικά, αναφέρονται η ανάληψη πρωτοβουλιών και η
υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη μέριμνα για την περισυλλογή, τη
σήμανση, την καταγραφή, την περίθαλψη κ.λπ. των αδέσποτων ζώων, όπως
αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
8. Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και των
αποφάσεων και θεμάτων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες των Γραφείων
Πρωτοκόλλου, Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Οργάνωσης
Προγραμματισμού και Μηχανοργάνωσης, Προσωπικού του Τμήματος
Διοικητικού και των Γραφείων Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης, Μητρώου
και Στρατολογίας, Δημοτολογίου και Εκλογών του Τμήματος Δημοτικής
Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Έκδοσης
Αδειών Καταστημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και του Γραφείου
Μελετών για Προμήθειες της Διεθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας,περιλαμβανομένης και της αρμοδιότητας υπογραφής επί των πράξεων και
εγγράφων διορισμού, πρόσληψης, απόλυσης και λύσης σχέσης εργασίας του
τακτικού και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου και ορισμένου)
χρόνου προσωπικού, καθώς και βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
συναφών διοικητικών εγγράφων.
9. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δικαιούται αντιμισθίας
                        --------------
Ο κ. Νικόλαος Γκέλος του Ανδρέα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Υπηρεσιών αναλαμβάνει, από τόν Δήμαρχο, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του
Δήμου και ειδικότερα την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών. 
2. Την Αξιοποίηση – Διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου.
3. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής περιουσίας και
προμηθειών.
4. Την εποπτεία και την ευθύνη για την εμπρόθεσμη βεβαίωση των εσόδων του
Δήμου.
5. Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, των χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής και των συνοδευόντων δικαιολογητικών, εγγράφων που
απαιτούνται για την έκδοση των ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.
6. Την υπογραφή όλων των εγγράφων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από το Δήμαρχο.
7. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δεν δικαιούται αντιμισθίας.
                                                                              -----------

Στήν κα Ειρήνη Γρυπάρη του Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμαρχος, μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και την ευθύνη του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).
2. Tην εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας.
3. Την εποπτεία και την ευθύνη για τον ηλεκτροφωτισμό των οδών, των
πλατειών και των κοινόχρηστών χώρων.
4. Την ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης των Δημοτικών
κτιρίων και της συντήρησης και διαχείρισης έργων ηλεκτροφωτισμού των
κοινοχρήστων χώρων.
5. Την ορθή λειτουργία και ασφάλεια των Δημοτικών Κτιρίων, την επιμέλεια
για την εύρυθμη λειτουργία αυτών, την καλύτερη οργάνωση και στελέχωση
των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής
και ελέγχου υλικών των υπηρεσιών.
6. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής &
Ασφάλειας των εργαζομένων.
7. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται
με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών
χώρων.
8. Tην εποπτεία και την ευθύνη στον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης,
Κτηνοτροφίας και Αλιείας.
9. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων που
σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
10. Την προστασία του περιβάλλοντος, τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και
τον σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής.
11. Την εποπτεία και την ευθύνη για τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
12. Την υπογραφή όλων των εγγραφών και των αποφάσεων των υπηρεσιών:
Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος –
Πρασίνου, Γραφείο Φύλαξης Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων και Σχολείων,
Γραφείου Κοιμητηρίου και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
13. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δικαιούται αντιμισθίας.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος Μιλτιάδης Ατζαμόγλου του Κωνσταντίνου που αναπληρώνει τον
Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα
ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Γκέλο του Ανδρέα, και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την
Αντιδήμαρχο κα Ειρήνη Γρυπάρη του Ιωάννη.

Περί Γιακουμάτου, Ντινόπουλου κτλ...

Υφυπουργός Παγονίων;

Παντελής ΜπουκάλαςΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
 Αγνωστο πόσες φορές έχει πάει σε σούπερ μάρκετ ο κ. Γιακουμάτος και πού, ώστε να ξέρει με ποιο στυλ ψωνίζουν οι Ελληνίδες. Δεν πρέπει πάντως να είναι πολλές, αν κρίνουμε από το μονίμως πιεστικό πρόγραμμά του: από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός φωτίζει τον λαό μετεριζωμένος σε κάποιο από τα τηλεοπτικά στασίδια του. Και κατά τις διακαναλικές μετακινήσεις του δίνει δυο-τρεις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις για να κρατάει τη φόρμα του. Δεν είναι ο μοναδικός σ’ αυτήν τη ρότα. Καμιά τριανταριά πολιτικοί, είτε επειδή αυτό το καθήκον τούς ανέθεσε το κόμμα τους είτε επειδή αυτενεργούν (ποντάροντας και στις προνομιακές σχέσεις τους με στελέχη των καναλιών, δημοσιογραφικά ή διοικητικά), αβγατίζουν καθημερινά τα τηλεένσημά τους για να εκμαιεύουν την επανεκλογή ή την αναβάθμισή τους.

Και ο Σωκράτης αν έβγαινε να μιλήσει με τέτοιο ρυθμό, και ο Αριστοτέλης, και ο Αδωνις ακόμα, κάποια στιγμή θα ξέμεναν από εμπνεύσεις. Να κόψει κανείς τον κ. Γιακουμάτο για Σωκράτη είναι λιγότερο πιθανό και από το να κόψει κάποιος άλλος για Αριστοτέλη τον συναθλητή του στον τηλεθορυβισμό κ. Ντινόπουλο. Φυσικά, οι δυο τους δεν υπουργοποιήθηκαν για να φιλοσοφούν, αλλά «για να ενισχυθεί το λαϊκό προφίλ της κυβέρνησης» και για να μην γκρινιάζουν σαν δηθενιστές αντάρτες στα τηλεοπτικά πορτοπαράθυρα. Οντως. Αφότου ανέλαβαν κυβερνητικές ευθύνες, μείωσαν τις τηλεμφανίσεις τους τουλάχιστον κατά μία ώρα. Την εβδομάδα.

Αν ο κ. Ντινόπουλος και ο κ. Γεωργιάδης είναι μηχανές παραγωγής θορύβου, ο κ. Γιακουμάτος είναι κάτι σαν μηχανικός της ατάκας, δευτεροκλασάτος πάντως συγκρινόμενος με τον κ. Καρατζαφέρη, που, σαν διαφημιστής, έχει αναγάγει την ατακολογία σε μέθοδο πολιτικής επιβίωσης. Στη νέα ατάκα του, μάλλον επηρεασμένη απ’ όσα ακούει για την Αμφίπολη και τους βασιλείς, ο υφυπουργός θυμήθηκε τα βασιλικά πτηνά, τα παγόνια, για να κατσαδιάσει τις Ελληνίδες που μπαίνουν παγονοειδώς στο σούπερ μάρκετ για ένα κιλό φέτα και δύο απορρυπαντικά με την ψευδαίσθηση ότι κάνουν σόπινγκ θέραπι στην Τσακάλωφ. Και ψωνίζουν με το κεφάλι ψηλά, από τα πάνω ράφια με τις τσουχτερές τιμές.

Ποιος είναι αιχμάλωτος ψευδαισθήσεων –οι νοικοκυρές ή αυτός που τους βάζει πάγο παγονολογώντας– είναι φανερό. Για να το αντιληφθείς, δεν χρειάζεται ούτε σε σούπερ μάρκετ να πηγαίνεις ούτε να είσαι μετεμψύχωση του Αριστοτέλη. Για να τα λέει πάντως αυτά ένας της «λαϊκής Δεξιάς», ας μην υποθέσουμε καλύτερα τι λένε οι της αριστοκρατικής, γιατί θα υποπέσουμε στο αμάρτημα του λαϊκισμού. Αλλά τι τον νοιάζουν αυτά τον κ. Γιακουμάτο. Αυτός με την καινούργια ατάκα του καθάρισε και για την επόμενη θητεία, και ας μην κατάφερε το παραμικρό στη νέα «μάχη του τελάρου» και του «καλαθιού της νοικοκυράς». Εκτός και τον προσπεράσει η νέα ατακαδόρισσα της Βουλής, η κ. Αννα Καραμανλή· η μόνη με αυτό το πολιτικό επώνυμο που εμφανίζεται λίαν ομιλητική.
kathimerini.gr

Οι "κότες" και ο ΕΝΦΙΑ...

Περί του ΕΝΦΙΑ του φόρου για την ακίνητη περιουσία ας μην πούμε εμείς κάτι. Τα είπαν άλλοι, ανάμεσά τους και...
βουλευτές του κυβερνητικού θιάσου οι οποίοι αφού γ@μωστ@ύρισ@ν  για το θεαθήναι έβαλαν την ουρά στα σκέλια και ψήφισαν το νόμο ή έσπευσαν να κρυφτούν δίνοντας στην κυβέρνηση τη δυνατότητα της αντικατάστασής τους από άλλους πιο πρόθυμους και αποφασισμένους…

Όλα λοιπόν εξελίχθηκαν κανονικά. Οι 51 ψήφοι βρέθηκαν, ο νόμος ψηφίστηκε, 8 βουλευτές από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ το έπαιξαν τζάμπα μάγκες. Όλα καλά λοιπόν…

Ωστόσο υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις:...

Οι 8 που διαφώνησαν γιατί δεν παραιτήθηκαν και προτίμησαν να κρυφτούν μέσα από τη διαδικασία αντικατάστασή τους; Είναι (πολιτικές) "κότες";

Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει την δεδηλωμένη πλειοψηφία της με κάθε τρόπο και διαδικαστικό τερτίπι; Δεν είναι αυτό η απόλυτη ξεφτίλα των θεσμών από τους θεματοφύλακες της δημοκρατικής τάξης;

Ο ΕΝΦΙΑ είναι μόνο ένα, το τελευταίο και πιο πρόσφατο παράδειγμα του εξευτελισμού των θεσμών και των διαδικασιών . με αυτόν τον ξεφτιλισμένο τρόπο κυβερνάται η χώρα από κότες που ψηφίζουν (χωρίς να έχουν διαβάσει) μνημόνια και δανειακές συμβάσεις. Όταν δεν είναι δυνατό να κρυφτούν (οι κότες) κάνουν την καρδιά τους πε΄τρα και ψηφίζουν με τα δυο χέρια περικοπές, απολύσεις και καταστροφή.  «Για το καλό μας» και για να «σωθεί η πατρίδα» και για να μην «επιστρέψουμε στη δραχμή». Πάνω απ όλα και για τη ριμάδα την (βουλευτική) αποζημίωσή τους, ρε γ@μώ το…
imerodromos.gr

Άργησα να καταλάβω τι συνέβη στους Δίδυμους Πύργους

Πηγή φωτογραφίας: @slagheap
Δεκατρία χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης και στο Πεντάγωνο οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 2973 ανθρώπους και άλλαξαν το ρου της σύγχρονης ιστορίας της ανθρωπότητας.

Χθες, δεκάδες χρήστες του Facebook περιέγραψαν που βρίσκονταν τη μέρα και την ώρα της επίθεσης και ποια ήταν τα πρώτα συναισθήματα τους από το συνταρακτικό αυτό γεγονός. Βρήκα πολλές από αυτές τις αφηγήσεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και μπήκα στη διαδικασία να προσπαθήσω να θυμηθώ τη δική μου πρώτη αντίδραση.

Δεν ήμουν τότε ούτε καν 12 χρονών και με θυμάμαι να χαζεύω τα έκτακτα δελτία ειδήσεων θεωρώντας ότι έχει συμβεί κάτι φοβερό αλλά όχι ιδιαίτερα δραματικό, κάτι περίπου σαν κι αυτά που συμβαίνουν στα βιντεοπαιχνίδια. Θυμάμαι δηλαδή να εντυπωσιάζομαι που «χτύπησαν τους Αμερικάνους» και να μην στέκομαι ιδιαίτερα στον αριθμό των νεκρών. Αυτό που χοντρικά είχα καταλάβει ήταν ότι επιτέλους κάποιος τα έβαλε με την Αμερική, ίσως επηρεασμένος από τα πάρα πολλά «καλά τους έκαναν» που ακούγονταν μαζικά από την ελληνική κοινωνία. Αν θυμάμαι καλά, την επόμενη μέρα δεν πήγαμε σχολείο λόγω αυτού του γεγονότος, το ίδιο βράδυ ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Σάλκε μέσα στη Γερμανία και...όλα καλά.

Στα χρόνια που πέρασαν, τη συγκεκριμένη επίθεση δεν τη ξανασυνάντησα πουθενά, μονάχα σε κάτι «κρυφά» videos που μου έδειχναν διάφοροι έξυπνοι για να με πείσουν ότι όλο αυτό ήταν σκηνοθετημένο από τους ίδιους τους Αμερικάνους. Ξέρετε, όπως τότε που μας είπαν ψέματα ότι πήγαν στο φεγγάρι. Φράγματα στη θάλασσα των θεωριών συνωμοσίας δεν κατάφερε να βάλει ποτέ κανείς.

Όσο παράξενο ή αφελές κι αν μοιάζει σε κάποιους, αυτό που με βοήθησε να κατανοήσω την επίδραση της συγκεκριμένης επίθεσης στην καθημερινότητα των Αμερικανών πολιτών ήταν ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Σε θεματικά ντοκιμαντέρ όπως το Fahrenheit 9/11 του Michael Moore αλλά μέχρι και σε επεισόδια ψυχαγωγικών σειρών όπως το Homeland και το Newsroom, εντόπισα, σχεδόν τυχαία, τις βαθιές πληγές που δημιούργησαν αυτές οι επιθέσεις στην καρδιά και στο μυαλό των σύγχρονων Αμερικανών.

Άρχισαν να φοβούνται για το τι θεό πιστεύει ο διπλανός τους, να αναρωτιούνται γιατί το δέρμα του είναι λίγο πιο σκούρο και τα γένια του κάπως μακριά, άρχισαν να βλέπουν πίσω από οτιδήποτε συνέβαινε ένα σχέδιο κατά της Αμερικής. Κάπως έτσι κατέληξαν να ανανεώσουν τη στήριξη τους στον ανεκδιήγητο Μπους και να δεχθούν σχεδόν αδιαμαρτύρητα πρωτοφανή μέτρα περιορισμού των δικαιωμάτων τους στο όνομα της «ασφάλειας», μια μόδα που με τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε Λονδίνο και Μαδρίτη έφτασε γρήγορα και στην Ευρώπη.

Υποψιάζομαι το ότι άργησα τόσο πολύ να καταλάβω τι είχε συμβεί, με δυσκόλεψε φοβερά στο να κατανοήσω συνολικά το τι συνέβη στον κόσμο από τότε μέχρι σήμερα αλλά και το τι συμβαίνει ακόμα και τώρα, τι δηλαδή εξηγεί και την πιο επιφυλακτική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και το πάρτι των τζιχαντιστών στη Μέση Ανατολή.

Φοβάμαι πάντως ότι δεν ήμουν ο μόνος που δεν κατάλαβε τι συνέβη τότε. Φοβάμαι ότι ο τότε πληθωρικός αντιαμερικανισμός της ελληνικής κοινωνίας προκάλεσε μια μαζική τύφλωση η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην αναπαραγωγή διαφόρων μύθων που κρατούν δέσμια ακόμα και σήμερα την κοινή γνώμη σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
parapolitiki.com

Ο Στέλιος Μπρίγγος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

Aπό τή "Νέα Μύκονο" καθώς καί από όλους τούς συμπατριώτες μας 
ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ  
στόν αγαπητό σέ όλους Στέλιο Μπρίγγο γιά τόν ορισμό του σέ Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στόν τομέα τού Πολιτισμού, μαζί μέ τίς ευχές μας γιά πολύ κουράγιο καί καλή δουλειά πρός όφελος τής Μυκόνου καί ολόκληρης τής Περιφέρειας. 
Μπράβο Στέλιο...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραφείο ΠεριφερειάρχηΡόδος, 12 Σεπτεμβρίου 2014


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών, Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων, Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής


Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ορίζονται ως εξής:

Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τομέα: Ζαννετίδης Φιλήμονας
Τουρισμού: Παπαβασιλείου Μαριέττα
Πολιτισμού: Μπρίγγος Στέλιος
Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων: Φλεβάρης Γιάννης
Κοινωνικής Μέριμνας: Ζωγραφίδης Ηλίας
Αθλητισμού: Δαδάος Μάρκος

Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ορίζονται ως εξής:

Δημόσιας Υγείας: Καραμαρίτης Νίκος
Επιχειρηματικότητας:  Κουνάκης Παναγιώτης
Δια Βίου Μάθησης: Ανανίας Άγγελος
Εθελοντισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (πλην ΕΣΠΑ): Γιασιράνη Χαρούλα

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ορίζεται ο  Ζαννετίδης Φιλήμονας

Οπότε και η πλήρης σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής μετά την εκλογική διαδικασίας της 8ης Σεπτεμβρίου και τον ορισμό του Αντιπεριφερειάρχη κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη ως Προέδρου αυτής από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου:

Από την πλειοψηφία: Μπάρδος Χρήστος, Ευστρατίου Χρήστος, Νάκη Ευρυδίκη, Γιασιράνη Χαρίκλεια, Πάπιτση Χριστιάννα
Από τη μειοψηφία: Σβύνου Ειρήνη, Μακρυωνίτης Γιώργος, Μαυρουδή Άννα  

«Η σημερινή ανακοίνωση των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών, των Εντεταλμένων Συμβούλων και το Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί την απαρχή μιας ανηφορικής, απαιτητικής αλλά και ταυτόχρονα δημιουργικής περιόδου κατά την οποία οι συνεργάτες μου και εγώ με προσήλωση στο στόχο, συγκεκριμένο σχέδιο και σκληρή δουλειά,  θα δώσουμε τη μάχη για την ανάδειξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως πρωταγωνιστή των εξελίξεων τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.


Δεκατρία χρόνια σαν αιώνες μετά


Μάρτη του 440 π.Χ. σαράντα τριήρεις με επικεφαλής τον Περικλή και αντιναύαρχο τον Σοφοκλή αποπλέουν από τον Πειραιά για να συνετίσουν τους Σαμιώτες επειδή έχουν το θράσος να αποστατήσουν από την Αθηναϊκή Συμμαχία. Ο Μέλισσος, ο ναύαρχός τους, ονομαστός φιλόσοφος -το σύγγραμμά του «Περί του όντος» θαυμάζεται κατά την αρχαιότητα- αφού ηττάται στη ναυμαχία, κλείνεται στα τείχη της πόλης και δεν λέει να παραδοθεί. Καταβεβλημένοι τον Νοέμβριο οι οπλίτες ζητούν από τον Ολύμπιο αρχηγό τους να επιτεθούν λύνοντας την πολιορκία πάση θυσία. Πλησιάζουν τα λιομαζώματα και το λάδι είναι πολύτιμο στην Αττική.
Ιδιοφυής και σώφρων εκείνος θεωρεί τους πολίτες ανεκτίμητο υλικό που δεν θέλει να σπαταλήσει. Η άρνησή του προκαλεί αναβρασμό στο εκστρατευτικό σώμα και τότε συγκαλεί σύσκεψη στην «Ηγεμόνη», τη ναυαρχίδα του. «Η ανθρώπινη λύσσα για ολοένα περισσότερη δύναμη κατάντησε την Αθήνα τυραννική και τη συμμαχία, από ζευγάρωμα ελεύθερων πόλεων, συνονθύλευμα από υποτακτικούς που τη μισούν» τονίζει ο δάσκαλός του Αναξαγόρας και αξιώνει τη σύναψη ειρήνης.
Στο ίδιο μήκος κύματος συνεχίζει ο Αρχέλαος: «Καλύτερα να κρατάς τους φίλους με την καλοσύνη παρά με την ισχύ». Ο Σωκράτης επισημαίνει πως: «Ευτυχισμένες είναι οι πόλεις που ζουν με ειρήνη όσο μπορούν πιο πολύ», υπενθυμίζοντας επιπροσθέτως ότι: «Δύσκολα βρίσκει κανείς συμμάχους στην αδικία». Ο Περικλής τους αγνοεί. Μάη του 439 οι Σάμιοι συνθηκολογούν. Ο αρχιερέας Διοπείθης, φανατικός χρησμολόγος του νεφεληγερέτη, ετοιμάζεται να θυσιάσει σαράντα νέους. Παιδιόθεν έχει παραλυμένο το αριστερό χέρι, αλλά δεν διστάζει να σφάζει με το δεξί. Αυτόν τουλάχιστον τον σταματά ο γιος του Ξάνθιππου.
Ολολύζουσα τριάντα πέντε χρόνια αργότερα η Αθήνα αναγκάζεται να υπογράψει ταπεινωτική συνθήκη με τη Σπάρτη. Ο αρχαίος κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Το κλεινόν άστυ υποδουλώνεται από τους Θηβαίους, τους Μακεδόνες, τους επιγόνους του Αλεξάνδρου, τους Ρωμαίους. Εξαιτίας της ίδιας λύσσας για κυριαρχία, που γεννά ασυγκράτητο μίσος, σαν σήμερα πριν από δεκατρία χρόνια ολόκληρη η ανθρωπότητα βλέπει σε απ' ευθείας μετάδοση τους δίδυμους πύργους να καταρρέουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιφρονούν νηφάλιες γνώμες σαν των αρχαίων φιλοσόφων και αντιδρούν σπασμωδικά με άδικους πολέμους ανά την υφήλιο.
Σπιούνα και στρεψόδικη η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Από την ενδεκάτη Σεπτεμβρίου 2001 οι στέρεες βεβαιότητες του κόσμου μας έχουν άρδην ανατραπεί. Απότοκο του παραλογισμού του πλανητάρχη-χωροφύλακα η οικονομική κρίση, κομματιάζει τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών εκ των έσω. Οσο για τους απείθαρχους ηγέτες του τρίτου κόσμου που κονιορτοποίησαν οι έξυπνες βόμβες. Εκδικούνται τώρα χαιρέκακα, αφού οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι τούς αντικατέστησαν με κτηνωδέστερα εξαμβλώματα. Τα μετέωρα εθελοτυφλούν στη νέα τάξη πραγμάτων με περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα όρη.
meteoros@efsyn.gr