Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Σίσυφος, Τάνταλος, Ιξίων : "Ζούν! Ζούν! Αυτοί μάς οδηγούν..."

Στίς Δυτικές χώρες όταν μιλάνε γιά "Ιδιωτική Πρωτοβουλία" καί "Ελεύθερη Αγορά" είναι σίγουρο ότι εννοούν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό πού συμβαίνει -στήν πράξη- στήν Ελλάδα. Στήν Ελλάδα τού σήμερα, όπου μεταξύ τών μεγαλοεπιχειρηματιών πού "πλιατσικολογούν" τό Δημόσιο καί τήν "Αγορά" (ουσιαστικά τό κοινωνικό σύνολο) υπάρχουν (πού καί πού) καί μερικοί -άς πούμε- έντιμοι καί νομοταγείς πού χαρακτηρίζονται (από τούς υπόλοιπους) στήν καλύτερη περίπτωση ως ...αφελείς (ίνα μή, τί χείρον, είπωμεν!). 
Αυτή η κατάσταση διαχέεται (καί, αναγκαστικά, εγκολπώνεται γιά λόγους επαγγελματικής επιβίωσης καί αυτοσυντήρησης) στά, αμέσως, πιό κάτω κοινωνικά στρώματα (πού άλλο δέν ήθελαν!) ούτως ώστε -δι αυτού τού θαυμαστού τρόπου- νά πραγματοποιείται καί νά "μεγαλουργεί", διαρκώς, τό "κοινωνικό όραμα", όχι τής ένδοξης καί περήφανης Ελλάδας, αλλά τής "έρπουσας καί παλιμπαιδίζουσας Ψωροκώσταινας"
"Βούτα μου νά σού βουτώ ...κι άς πάει καί τό παλιάμπελο"...! 

Εννοείται ότι τά φυσικά επακόλουθα (πτωχεύσεις, δάνεια, χρεολύσια, μνημόνια κ.α.) "έρχονται" κάθε Χ χρόνια... 
...προκειμένου νά εκκινούμε "φτού κι απ' τήν άρχή"...
...καί γιά νά μήν λησμονούμε... 
...αφ' ενός... 
...τόν αρχαίο πολιτισμό μας, ιδίως : 
Τόν Σίσυφο, τόν Τάνταλο, τόν Ιξίωνα καθώς καί άλλους σπουδαίους μυθολογικούς προγόνους μας... 
...καί αφ' ετέρου : 
Γιά νά διαιωνίζεται η παρακμή τού Ελλαδικού χώρου -πού ξεκίνησε περί τό 404 π.Χ.- ως επακόλουθο τής κατάλυσης τής Αθηναϊκής Δημοκρατίας...
Δ.Ν.Α.