Σάββατο, 11 Μαΐου 2019

Μύκονος : Μ' ένα σκόρδο, γιά τό μάτι, δέ γίνεται δουλειά!...

...πλεξούδες ολόκληρες χρειάζονται καί πάλι λίγες μοιάζουν...

Κλάφτα Χαράλαμπε, η εξυπηρέτηση τών πολιτών σέ ορισμένες υπηρεσίες...


 παραλλαγή σέ παλιότερο σκίτσο τού ΣΤΑΘΗ